O nas

 
Władze Polskiego Towarzystwa Techniki Ortodontycznej

Polskie Towarzystwo Techniki Ortodontycznej powstało 02 marca 2012 we Wrocławiu z inicjatywy dr Beaty Tokarczuk i członków założycieli. Stowarzyszenie ma na celu skupiać zarówno techników dentystycznych, jak i lekarzy stomatologów związanych z techniką ortodontyczną.

Zarząd PTTO:

Prezes: Grzegorz Piątkowski

Z-ca Prezesa: Nikola Materniak
Skarbnik: Helena Frączek, tel. +48 609 576 016,
Sekretarz: Dominik Tokarczuk
Członkiem Zarządu: Iwona Urbanek – Królikowska

Cele

Celem PTTO jest rozwój i postęp ortodoncji laboratoryjnej  na rzecz techników ortodontycznych, lekarzy ortodontów, a przede wszystkim pacjentów.

Pragniemy działać jako niezależny i samodzielny organ doradczy instytucji i osób prywatnych przez wykorzystywanie wszelkich technik laboratoryjnych i usług ortodontycznych, aby poszerzyć,poprawić rozwój edukacji i wiedzy osób aktywnie zaangażowanych w ortodoncję poprzez: media,publikacje, wykłady i konferencje oraz inne odpowiednie środki.

Celem jest także prowadzenie rejestru członków i ich kwalifikacji, i pozyskiwanie dotacji do funduszy stowarzyszenia wszelkimi legalnymi sposobami oraz współpraca z innymi organizacjami z myślą o promocji i realizacji celów stowarzyszenia.

Statut PTTO
1.

Stowarzyszenie pod nazwą  Polskie Towarzystwo Techniki  Ortodontycznej zwane dalej PTTO zostaje powołane w oparciu o ustawę z dnia 7 kwietnia 1998r. Prawo o Stowarzyszeniach ( Dz.U. z 2001r. Nr.79 poz.855 ).

2. Teren działania

1. Działalność Towarzystwa odbywa się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Siedzibą PTTO jest miasto Wrocław
3. Towarzystwo może prowadzić działalność statutową poza granicami kraju na mocy zawartych umów lub porozumień z branżowymi organizacjami, których cele są zbieżne ze statutem PTTO.

3. Cele

Celem działania PTTO jest:

1. Integracja osób zainteresowanych zagadnieniami techniki ortodontycznej.
2. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków PTTO w oparciu o najnowsze trendy, zdobycze techniki i technologii w branży ortodontycznej.
3. Wymiana doświadczeń pomiędzy członkami w zakresie wykonywanego zawodu.
4. Współpraca z innymi towarzystwami ortodontycznymi i technicznymi w kraju i zagranicą.
5. Współpraca z krajowymi i światowymi producentami materiałów, i urządzeń ortodontycznych.
6. Reprezentowanie interesów członków PTTO przed instytucjami rządowymi, sądowymi przy negocjacjach biznesowych i przed organizacjami pracodawców.

PTTO realizuje swoje cele poprzez:

1. Rozpowszechnianie informacji dotyczących środowiska techników ortodontycznych.
2. Organizowanie sympozjów, konferencji, zjazdów.
3. Organizowanie kursów dokształcających.
4. Współpracę z wybitnymi specjalistami krajowymi i zagranicznymi z dziedziny ortodoncji.
5. Współpracę z innymi towarzystwami ortodontycznymi i technicznymi.

4. Członkostwo

1. W PTTO wyróżnia się członkostwo zwyczajne, wspierające oraz honorowe.
2. Członkiem PTTO może zostać zarówno osoba prawna jak i pełnoletni obywatel Polski lub cudzoziemiec zainteresowany realizacją celów Towarzystwa.
3. Warunkiem przyjęcia w poczet członków jest złożenie wniosku do Zarządu z zobowiązaniem do przestrzegania zapisów niniejszego statutu.
4. Wniesie odpowiednich opłat ustalonych przez Walne Zebranie Członków.
5. O przyjęciu w poczet członków decyduje Zarząd, w co najmniej trzy osobowym składzie z udziałem prezesa lub jego zastępcy.
6. Członkiem wspierającym mogą być osoby fizyczne, instytucji, firmy zarówno krajowe, jak i zagraniczne.
7. Osoby które w dotychczasowym działaniu w sposób szczególny zasłużyły się w rozwoju ortodoncji lub PTTO mogą na wniosek Zarządu zostać powołane przez Walne Zebranie Członków na Honorowych Członków Polskiego Towarzystwa Techniki Ortodontycznej.
8. Członkowie Honorowi zwolnieni są z opłat wpisowych i składek członkowskich.
9. Członkostwo ustaje po przez:
– zgon członka
– pisemne oświadczenie o rezygnacji z członkostwa PTTO złożone do Zarządu z miesięcznym wyprzedzeniem
– wykluczenie spowodowane zaleganiem z opłatami członkowskimi za okres przekraczający 12-mcy pomimo upomnienia nie zostało uregulowane w ciągu 4-ech tygodni
– wykluczenie spowodowane brakiem zainteresowania prowadzoną działalnością przez PTTO, a w szczególności nie uczestnictwem w prowadzonych szkoleniach podnoszących umiejętności zawodowe co jest sprzeczne z podstawowymi celami PTTO
– decyzje o wykluczeniu podejmuje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.

10. Członek którego członkostwo ustało nie ma żadnych praw do majątku PTTO
11. Zarząd może zwolnić na wniosek osoby emerytowanej z wnoszenia opłat składek członkowskich.

5. Prawa i obowiązki członka PTTO

1. Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje wyłącznie członkom zwyczajnym PTTO.
2. Prawo do czynnego uczestnictwa we wszelkich działaniach PTTO a w szczególności do wnioskowania tematów kolejnych szkoleń ,wskazywania osób których wiedza i kompetencje mogą podnieść poziom szkolenia itp.
3. Obowiązki:
– przestrzeganie postanowień statutu.
– aktywne uczestnictwo w zebraniach, pracach PTTO, a w szczególności we wszelkich szkoleniach, sympozjach itp. będących nadrzędnym celem działalności PTTO.
– terminowe opłacanie składek członkowskich

6.  Struktura organizacyjna i władze PTTO

Organami PTTO są: Walne Zebranie Członków, Zarząd i Komisja Rewizyjna.

7.  Walne Zebranie Członków

1. Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd co najmniej raz w roku.
2. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
– powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu
– powoływanie Komisji Skrutacyjnej
– uchwalanie wysokości składek członkowskich
– nadawanie tytułów Honorowego Członka PTTO
– udzielanie absolutorium członkom Zarządu
– wykluczenia członkostwa PTTO
– podjęcie uchwały o rozwiązaniu PTTO

3. Walne Zebranie Członków przyjmuje:
– sprawozdanie Prezesa Zarządu z rocznej działalności
– sprawozdanie finansowe
– sprawozdania z przeprowadzonych kontroli.

4. Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków z minimum czterotygodniowym wyprzedzeniem, z podaniem miejsca, czasu, ustalonego porządku zebrania oraz projektów uchwał.
5. Każdy członek ma prawo do zgłoszenia zmian w porządku dziennym zebrania, jak również projektów uchwał najpóżniej 14-cie dni przed wyznaczoną datą zebrania.
6. Każdy członek zwyczajny ma na Walnym Zebraniu Członków ma jeden głos.
– członkowie honorowi i wspierający maja wyłącznie głos doradczy.
– decyzje podejmowane są zwykłą większością głosów (z wyjątkiem uchwały o zmianie statutu i rozwiązaniu PTTO) przy równej liczbie głos decydujący należy do Przewodniczącego Zebrania
– sposób głosowania ustala regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków.

7. Zmiana statutu i uchwała o rozwiązaniu PTTO wymaga ¾ głosów obecnych na zebraniu.
8. Zebranie jest zdolne do podejmowania prawomocnych uchwał jeżeli na zebraniu obecnych jest co najmniej 15-tu członków zwyczajnych.
9. Z przebiegu Walnego Zebrania Członków sporządza się protokół podpisany przez Sekretarza zebrania i jego Przewodniczącego. Protokół musi być udostępniony wszystkim członkom na następnym zebraniu.

8. Zarząd PTTO

1. Zarząd składa się z 5-ciu członków :
– Prezesa zarządu – Iwona Ubranek – Królikowska
– Vice Prezesa Zarządu – dr.n.med Michał Sarul
– Sekretarza – Marzenna Karolczak
– Skarbnika – Helena Frączak
– Członka Zarządu – Piotr Więckowski

2. Zarząd kieruje całokształtem działalności PTTO zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem.
3. Prezes kieruje pracami Zarządu.
4. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes w miarę potrzeb nie rzadziej niż dwa razy do roku.
5. Do prowadzenia spraw PTTO Zarząd może tworzyć biuro i zatrudniać pracowników.
6. Zarząd jest zobowiązany do:
– do działania zgodnie z obowiązującym prawem ,postanowień Statutu i podjętych uchwał przez Walne Zebranie Członków
– zwoływania Walnego Zebrania Członków.
– ustalania rocznego budżetu
– prowadzenia dokumentacji członkowskiej
– planowanie tematyki szkoleń ,sympozjów  itp. oraz ich organizacji.
– opracowywanie projektów uchwał i regulaminów.
– typowanie osób do nadania godności Członka Honorowego PTTO.
– składania sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

7. Dla ważności dokumentu które nie zawiera zobowiązania finansowego przekraczającego 10.000 PLN wymagany jest podpis jednoosobowo Prezesa Zarządu. W przypadku jego nieobecności wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu.
8. Dokumenty które zawierają zobowiązania finansowe przekraczające 10.000 PL wymagają podpisu Prezesa i Skarbnika lub w razie ich nieobecności trzech członków Zarządu.
9. Kadencja Zarządu trwa 2 lata, dopuszcza się jednorazowy powtórny wybór .

9. Komisja Rewizyjna

1. Komisja Rewizyjna powołana jest do nadzoru i kontroli finansowej PTTO zgodności z obowiązującym prawem, celowości i uchwał Walnego Zebrania Członków.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 2-ch członków.
3. Kadencja komisji trwa 2 lata.
4. Po upływie dwuletniej kadencji co roku odwołuje się i powołuje się jednego członka komisji z zastrzeżeniem ,że kadencja jednego członka nie może trwać dłużej niż 4 lata.

10. Majątek i fundusze PTTO

1. Majątek PTTO pochodzi z opłat wpisowych, składek członkowskich, darowizn,  spadków, zapisów dotacji oraz z oprocentowań bankowych.
2. Zgromadzone fundusze mogą być przeznaczone wyłącznie na własną działalność statutową.
3. Składki członkowskie winny być wpłacone do końca I kwartału, nowi członkowie wpłacają składki wraz ze złożoną deklaracją członkowską.
4. O wysokości składek decyduje Walne Zebranie Członków.
5. PTTO prowadzi rachunkowość uproszczoną w okresie rozliczeniowym roku kalendarzowego.
6. Skarbnik ponosi odpowiedzialność za operacje kasowe.Zobowiązany jest informować na bieżąco Zarząd o sytuacji finansowej. Na zakończenie roku kalendarzowego zobowiązany jest złożyć pisemne sprawozdanie o aktualnym stanie finansów PTTO, które podlega kontroli przez Komisje Rewizyjną.

11. Postanowienia końcowe

1. W przypadku rozwiązania PTTO uchwałą Walnego Zebrania Członków majątek może być przeznaczony wyłącznie na spłatę zobowiązań.
2. Nadwyżki mogą być przekazane fundacją charytatywnym działającym w dziedzinie ochrony zdrowia wskazanym uchwałą Walnego Zebrania Członków.

Kliknij tutaj aby pobrać statut w postaci pliku pdf.  


Nasi Partnerzy: